HOMELESS PROGRAM FOR DECEMBER 2022 IN DOWNTOWN HOUSTON TEXAS
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI VÔ CƯ THÁNG 12, 2022, TẠI THÀNH HOUSTON TEXAS
Go Back
IMG_0997.jpgIMG_0998.jpgIMG_0999.jpgIMG_1001.jpgIMG_1002.jpgIMG_1003.jpgIMG_1004.jpgIMG_1005.jpgIMG_1006.jpgIMG_1007.jpgIMG_1008.jpgIMG_1009.jpgIMG_1010.jpgIMG_1011.jpgIMG_1012.jpgIMG_1013.jpgIMG_1014.jpgIMG_1016.jpgIMG_1018.jpgIMG_1019.jpgIMG_1020.jpgIMG_1021.jpgIMG_1023.jpgIMG_1024.jpgIMG_1027.jpgIMG_1028.jpgIMG_1029.jpgIMG_1032.jpgIMG_1033.jpgIMG_1035.jpgIMG_1036.jpgIMG_1037.jpgIMG_1038.jpgIMG_1039.jpgIMG_1040.jpgIMG_1041.jpgIMG_1042.jpgIMG_1043.jpgIMG_1044.jpgIMG_1045.jpgIMG_1046.jpg