HOMELESS PROGRAM FOR NOVEMBER 2022 IN DOWNTOWN HOUSTON TEXAS
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI VÔ CƯ THÁNG 11, 2022, TẠI THÀNH HOUSTON TEXAS
Go Back
IMG_0933.jpgIMG_0940.jpgIMG_0941.jpgIMG_0942.jpgIMG_0943.jpgIMG_0944.jpgIMG_0945.jpgIMG_0947.jpgIMG_0952.jpgIMG_0953.jpgIMG_0954.jpgIMG_0955.jpgIMG_0956.jpgIMG_0958.jpgIMG_0961.jpg