HOMELESS PROGRAM FOR SEPTEMBER 2022 IN DOWNTOWN HOUSTON TEXAS
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI VÔ CƯ THÁNG 09, 2022, TẠI THÀNH HOUSTON TEXAS
Go Back
IMG_0820.jpgIMG_0821.jpgIMG_0822.jpgIMG_0823.jpgIMG_0824.jpgIMG_0825.jpgIMG_0826.jpgIMG_0827.jpgIMG_0828.jpgIMG_0829.jpgIMG_0830.jpgIMG_0831.jpgIMG_0832.jpgIMG_0833.jpgIMG_0834.jpgIMG_0835.jpgIMG_0836.jpgIMG_0837.jpgIMG_0838.jpgIMG_0839.jpgIMG_0840.jpgIMG_0841.jpgIMG_0842.jpgIMG_3515.jpg