HOMELESS PROGRAM FOR JULY 2022 IN DOWNTOWN HOUSTON TEXAS
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ CHO NGƯỜI VÔ CƯ THÁNG 07, 2022, TẠI THÀNH HOUSTON TEXAS
Go Back
IMG_0670.jpgIMG_0671.jpgIMG_0672.jpgIMG_0673.jpgIMG_0674.jpgIMG_0675.jpgIMG_0676.jpgIMG_0677.jpgIMG_0678.jpgIMG_0679.jpgIMG_0680.jpgIMG_0681.jpgIMG_0682.jpgIMG_0683.jpgIMG_0684.jpgIMG_0685.jpgIMG_0686.jpgIMG_0687.jpgIMG_0688.jpg